1. מבוא
 • אתר האינטרנט של חברת DB Finance(להלן: "בעלי האתר") הפועל תחת המתחם ____________ (להלן: "האתר"), מהווה פלטפורמה מקוות לאפשר פתרונות לעסקים ולפרטיים במגוון שירותים פיננסים ובכלל זה רכישת מטבע זר כפי שמתאפשר באתר (להלן: "שירותי האתר").
 • הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים שבין בעלי האתר לבין המשתמש בשירותי האתר (להלן: "המשתמש") ביחס לגלישה באתר ולשימוש בשירותי האתר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים כמובן לגברים ולנשים כאחד.
 • השימוש באתר האינטרנט כפוף לתנאים המפורטים להלן ומהווה הסכמה מפורשת של המשתמש באתר לתנאים אלו (להלן: "תנאי השימוש"). בהעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי הסכמה לתנאי השימוש, הרי שהמשתמש באתר ו/או כל חלק ממנו ייחשב כמי שהסכים לתנאי השימוש והתחייב לפועל בהתאם להם – אם אינכם מסכימים לאמור בהסכם זה הנכם מתבקשים לחדול לאלתר מגלישה באתר ומשימוש בשירותי האתר.
 • מובהר בזאת כי תנאי השימוש באתר עשויים להשתנות מעת לעת, וחובה על המשתמש באתר לבדוק את תנאי השימוש. שימוש בשירותים באתר בכל עת, מהווה הסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו באותה עת.
 • תנאי שימוש אלו חלים בנוסף לכל תנאי ו/או הוראה נוספת שתתפרסם באתר, והשימוש בחלקים מסוימים באתר עשוי להיות כפוף לכללים נוספים אשר יופיעו באותם חלקים.

 

 1. תנאי שימוש
  • למשתמש רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בהסכם זה.
  • המשתמש מצהיר כי הוא מעל גיל 21 ובעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה.
  • המשתמש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לשירותי האתר:
   • גלישה, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי משתמש רגיל, לרבות Bots או Crawlers.
   • מניפולציה של כתובת ה- URL של דפים פנימיים בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין למשתמש גישה ישירה (URL Hacking).
   • העלאת תוכן או ביצוע פעולות אשר יש בהן משום פגיעה בתקנת הציבור או עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זאת להימנע מהעלאת תוכן מטעה, פרסום או העמדה להשכרה של מוצר אשר אינו זמין להשכרה אצל המשתמש, פרסום תיאור מטעה או חלקי של המושכר, תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.
   • ביצוע פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.
  • בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות:
   • למנוע את שירותי האתר ממשתמש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.
   • להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי המשתמש, לרבות העמדת מוצר להשכרה, הגשת בקשת השכרה או מענה לבקשת השכרה, ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.

 

 1. שירותים של בעלי האתר
  • האתר מכיל מידע אינפורמטיבי בנוגע למגוון שירותים פיננסים כגון;העברת כספים לחו"ל וניכיון שיקים. יתרה מזאת, האתר מאפשר למשתמש להזמין מטבע זר אונליין באמצעות שלושה שלבים – בחירת מטבע, הזנת סכום ובחירת אופן התשלום (להלן: "קניית מט"ח").
  • בכפוף לאמור בקניית מט"ח –
   • התשלום עבור קניית המט"ח יעשה באמצעות תשלום בכרטיס אשראי של מבצע עסקת קניית המט"ח ולא של כל צד שלישי אחר. עבור רוכשים מסוימים יתכן וניתן יהיה לבצע את קניית המט"ח בתשלומים הכל בכפוף לשיקול דעת החברה ולמגבלות כרטיס האשראי שהוזן על ידי המשתמש. מובהר כי קניית המט"ח תושלם רק לאחר אישור כרטיס האשראי על ידי החברה וכי התשלום באמצעות כרטיס האשראי לא בוטל או נדחה מכל סיבה שהיא. שער ההמרה ייקבע במועד ביצוע קניית המט"ח באתר.
   • לאחר ביצוע קניית המט"ח באתר, קבלת המט"ח יכולה להתבצע באמצעות איסוף עצמי או משלוח לפי בחירת המשתמש. במידה והמשתמש בחר את קבלת המט"ח באמצעות משלוח, החברה תבצע את המשלוח לכתובת שהזין המשתמש תוך 24 שעות (ובלבד שהינו יום עסקים).
   • קבלת המט"ח בין אם באמצעות השליחות או באמצעות איסוף עצמי מותנית בהצגת כרטיס האשראי איתו בוצעה קניית המט"ח ותעודת הזהות של המשתמש וכן מידע מזהה אחר כפי שיידרש על ידי החברה. מובהר כי אם המידע המזהה שהוצג לחברה אינו לשביעות רצון החברה ו/או אינו עומד בדרישות החוק, החברה רשאית לא להשלים את העסקה ולבטל את קניית המט"ח. במקרה כזה יבוטל החיוב בכרטיס האשראי למעט חיוב בגין הוצאות.
  • ביטול העסקה
   • המשתמש יהיה רשאי לביטול העסקה בתוך 30 יום מיום קניית המט"ח. ההחזר הכספי יהיה בש"ח לפי שער ההמרה במועד קניית המט"ח.
   • החזר כספי במקרה של ביטול העסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה.

 

 1. מדיניות פרטיות
  • בעלי האתר שומרים על פרטיות המשתמשים באתר ולא יחשפו את פרטי המשתמשים אלא לצורך ביצוע ומתן השירותים באתר ולמעט ככל שנדרש על ידי רשות מוסמכת כלשהי (ובכלל זה הרשות לאיסור הלבנת הון, רשות המסים וכד'). מדיניות הפרטיות, כפי שתעודכן ותשונה מעת לעת ע"י בעלי האתר, הינה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה והסכמתך להם כמוה כהסכמתך למדיניות הפרטיות.

 

 1. אחריות להתאמת השירות ולזמינותו
  • באחריות המשתמש לבחון, טרם השימוש בשירותי האתר, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו.
  • באחריות המשתמש לוודא טרם שימוש בשירותי האתר את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט. בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם למשתמש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט.

 

 1. שינוי תנאים ושירותים
  • בעלי האתר רשאים לבצע שינויים, לא מהותיים, להסכם זה, וכן לשירותי האתר, בכל עת ומבלי שיצטרכו לתת על כך הודעה מראש. בעלי האתר רשאים לבצע שינויים מהותיים להסכם זה, וכן לשירותי האתר, ובלבד שהודעה על כך תוצג במסגרת הדף בו מוצג הסכם זה, לפי העניין, לפחות שבעה (7) ימים טרם כניסת השינויים לתוקף ובלבד שמתקיימים התנאים הבאים:
   • למשתמש תינתן אפשרות לסיים את ההתקשרות בהסכם זה טרם כניסת השינויים לתוקף.
   • אין בשינויים אלו כדי לפגוע בפעולות אשר בוצעו על ידי המשתמש טרם כניסת השינויים לתוקף.
  • באחריות המשתמש להיכנס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים להסכם זה.
  • בסעיף זה, "שינויים מהותיים" הנם שינויים אשר יש בהם כדי להטיל על המשתמש התחייבויות חדשות מבלי שיידרש לאשרר את ביצוע הפעולה, לחייבו בדיעבד בגין פעולות אשר ביצע טרם מועד השינוי, לפגוע בזכויותיו על פי הסכם זה, לשנות את הרשאות השימוש בתכני האתר או לשנות את מדיניות הפרטיות של האתר.

 

 1. הצעות והערות

בכדי להימנע מאי נעימות, יודגש כי בשליחת הצעות או הערות בקשר לתפקוד האתר ושירותיו (להלן: "הצעות") מוותר השולח על כל זכות בהערות אלו ולא תהיה לו כל טענה בגין אי קבלת ההערות, בגין יישומן או בגין העברתן לצד ג'.

 

 1. שיפוי

המשתמש מתחייב לשפות את בעלי האתר בגין כל תביעה או טענה של כל אדם עקב פעולות המשתמש באתר או בקשר למוצר.

 

 1. ברירת דין וסמכות שיפוט

הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו.

סגירת תפריט
Call Now Button
×

עגלת קניות

בעלי עסקים אנחנו מאפשרים לכם לקבל תשלום מזומן מלקוחות בקלות ובאופן חוקי לגמרי!

יש לכם שאלה? רוצים שנציג יחזור אליכם? חייגו אלינו 055-9863513 
או מלאו פרטים בטופס ותענו מיד: